Privacy policy
Privacy policy

Verzameling persoonsgegevens

Studio Rietveld h.o.d.n. Het Verhaal, gevestigd aan de Koeweg 16 te Otterlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Koeweg 16

6731 SJ  Otterlo

tel 0318-304880

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Rietveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•    Voor- en achternaam

•    Adresgegevens

•    Telefoonnummer

•    E-mailadres

•    Bankrekening nummer

•     

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Rietveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

      om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•    Contact op te kunnen nemen omdat u gebruikt gemaakt

      heeft van een contactformulier

•    Om goederen en diensten bij u af te leveren

•    Verwerken van facturen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Rietveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Rietveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Rietveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Rietveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetverhaal-veluwe.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Studio Rietveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Rietveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op, of via: info@hetverhaal-veluwe.nl.

Wij hebben de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

–           Een beveiligd intern netwerk

–           Logische toegangscontrole, gebruik makend van  wachtwoorden

–           Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging